Projecten

 

1. Tweetalige bundel SYMBIOSE Samenspel van woord en beeld  SYMBIOSIS Dialogue of word and picture

Deze bundel is in september 2016 tot stand gekomen. De bundel bevat haiku, tanka, haiga en beelden van Gerard Lodder en is tot stand gekomen met veel en deskundige medewerking van Betty Nijenhuis, Paul de Boer, Paul Mercken en Rachel van der Wilden. Deze bundel is ontstaan door het werken met combinaties van haiku of tanka met beelden. Workshops in kernen en de haikukring Nederland vormden de aanleiding om een nadere verkenning van de combinatie van woord en beeld uit te voeren en te tonen aan alle geïnteresseerden.

 


2. Haikukern Haaglanden

In het najaar van 2015 is in atelier Zonnerade in Den Haag de Haikukern Haaglanden opgericht. Een nieuwe kern lag voor de hand omdat van de oude kern Den Haag nog slechts twee leden en de gastvrouw overgebleven waren. Die kern Den Haag kwam de laatste jaren bijeen in atelier Zonnerade. Er was ook aanleiding genoeg om in de werkwijze en samenstelling, en bij de onderwerpkeuze en werving van leden naar een nieuwe aanpak over te gaan.
Zo is bij de ledenwerving ditmaal dankbaar gebruik gemaakt van de goede contacten tussen HKN-leden en de ledenadministrateur van de HKN en van de contacten met (oud)cursisten van Hanneke Lameijer en die van Betty Nijenhuis.
Op 11 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats met zes deelnemers en op 4 december de tweede met tien deelnemers. Sindsdien komt de kern ongeveer 8x per jaar bijeen met gemiddeld 7 deelnemers per bijeenkomst.
Heeft u belangstelling voor haiku of deelname aan een haikukern: alle informatie vindt u op www.haiku.nl


3. Tweetalige bundel haikugedichten OOG IN OOG   ECHANGES DE REGARDS

Deze tweetalige bundel is een vervolg op de in 2007 verschenen Nederlandstalige haikubundel "OOG IN OOG". Die bundel die Betty Nijenhuis en haar man, Gerard Lodder, samen uitgaven, bevatte gedichten over vogels, met 7 afbeeldingen. De gedichten zijn haiku en tanka van Gerard. Ontmoetingen met vogels zijn vaak kort en onverwacht en dat maakt dat die momenten als voor haiku en tanka geschapen zijn.
Haiku is een van oorsprong Japanse dichtvorm van drie regels met respectievelijk vijf, zeven en vijf lettergrepen, waarin een beeld of een voorval in de natuur wordt weergegeven als pars pro toto voor de eenheid daarvan.
Betty maakte bij de gedichten 7 vogeltekeningen met softpastelkrijt. Bij de onderwerpen “voedsel zoeken”, ”opgejaagd”, “verenigen”, “ouders en jongen”, “kortere dagen” en “grenzeloos” steeds een tekening en een op de omslag. Later maakte zij hiervan 7 olieverfschilderijen op paneel.

achterzijde voorzijde

In deze tweetalige bundel zijn dezelfde haiku en afbeeldingen opgenomen met daarnaast de in het Frans vertaalde haiku. Voor de eerste vertaling van het Nederlands in het Frans danken wij Marieke Lodder (www.taalpraktijkesprit.nl) , vertaler Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. Ook de vogelkennis van haar en haar partner spelen een belangrijke rol bij deze vertaling. Op Marieke's uitdrukkelijke verzoek hebben wij vervolgens die teksten voorgelegd aan tweetalige vrienden.
Voor hun medewerking bij de herziening en aanpassing in de eerste Franse teksten zijn wij dank verschuldigd aan Simonne en Leon Scevenels, voorzitter van de Haiku-kern Brabant in België en aan Walter Vereertbrugghen, secretaris van de Haiku-kern Brabant in België. Voor de opmaak van deze uitgave danken wij Paul de Boer, collega en grafisch vormgever.

 

Wat vind je daar toch                       
tussen de roestige rails
jij zwarte roodstaart?

 

Que trouves-tu donc
entre ces rails rouillés,
toi, le rouge-queue?

 

Fel alarmerend
fluit het winterkoninkje –
een zwarte poes.

 

Un troglodyte répète
son refrain d’alarme -
un minou noir.

 

Een mannetjes vink
toont zwenkend zijn rode borst
“voorjaar, vrouwtjes”.

 

Un pinson se tourne
et montre sa poitrine rouge:
“le printemps, mesdames!“

 

Op moeders rug
deinen ze mee op de vaart
jonge futen.

 

Sur le dos de maman
ils sont bercés par le courant,
les jeunes grèbes.

 

Ginds op de landweg
tussen de kale akkers
een gele kwikstaart.

 

Là-bas, sur le chemin
entre les champs nus:
une bergeronnette.

 

Op alle torens
klepperende ooievaars,
nesten in aanbouw.

 

Sur toutes les tours
claquettent des cigognes -
nids en construction.

 

Samen op een tak
met de snavels in elkaar
twee houtduiven.

 

Les becs joints,
ensemble sur une branche,
deux ramiers.


4. Boek “15 jaar Samenwerking” 

 

In 2015 is het boek “15 jaar Samenwerking” gereed gekomen. Het gaat over 15 jaar samenwerking tussen Betty en haar man, Gerard Lodder. Een samenwerking in verband met de beeldende kunst, zoals het samen inrichten van tentoonstellingen, het opzetten van een archief van werken, het samenstellen van één verzameling van kunstenaarsmonografieën, het bezoeken van musea en lezingen, het geven van cursussen en workshops en het samen reizen naar inspirerende streken en steden in eigen land en elders in Europa.

5. Bundel haikugedichten “Vrijheid”.

In december 2012 gaven Betty en haar man Gerard samen een tweede bundel uit. In deze bundel “Vrijheid”  zijn de haiku gerangschikt rond een thema, zoals bijvoorbeeld “Waakvlam in de tuin”. Bij ieder thema is een abstract schilderij van Betty uitgekozen.

 


Waakvlam in de tuin

Aan kale takken
nog resten van blad en vrucht
rond nieuwe knoppen.

 


Rituelen

Boomsilhouetten
op besneeuwde hellingen -
een stil Oud en Nieuw.


Doorzicht

Als ze buiten is
roept het kind “nu mag je dicht”-
een zelfsluitende deur.

 


Tastende tekens

Abstracte tekens -
toch schuilt in de penseelstreek
jouw handschrift.

 


Spinnen en vlinders

In het morgenlicht
glimmen draden van een web,
nat en vredig?

 


Buiten de poort

Ook boven de stad
trekken de grauwe ganzen
een V in de lucht.

 


6. Aan het werk met 6 kleutergroepen van basisschool
    “De Zuidwester” in Den Haag

Voor het vierde achtereenvolgende jaar heb ik met kleuters in het kader van hun "kunstprojectweken" in mijn atelier gewerkt.
Van 13 tot en met 17 mei 2013 was er 6x gedurende een ochtend of een middag een groep kleuters aanwezig. Iedere groep werd begeleid door 1 of 2 juffen en soms nog een moeder.

De voorbereiding
Begin dit jaar had ik bij het oppassen op mijn kleinzoontjes een tekening gemaakt van een treintje met een locomotief voorop. Bovenuit de treinwagonnetjes kwamen allemaal kindergezichtjes tevoorschijn. Deze tekening heb ik als inspiratie gebruikt voor dit project.
De voorbereiding heb ik samen met mijn man Gerard gedaan. Samen hebben we de treinwagonnetjes en locomotieven uit stevig papier gesneden. We wisten dat per groep in de klas ongeveer 3 meter muur of raam beschikbaar was om het treintje te bevestigen.
Verder heb ik eerst allemaal kinderkopjes geknipt waarop de kleuters later hun eigen gezicht zouden tekenen. Vervolgens heb ik verschillende vormen geknipt, zodat de kleuters deze zouden kleuren als versiering voor de treinwagonnetjes en de locomotief.

In het atelier
Eerst vertelde ik de kinderen iets over mijn schilderijen: hoe ik de inspiratie de ene keer in de natuur vind, een foto maak, een schets teken en vervolgens op het doek ga schilderen. En hoe ik een andere keer helemaal vrij aan de slag ga met kleur en verschillende materialen en het schilderij helemaal vrij ontstaat.

Daarna gingen we allemaal aan het werk. Iedere groep bestond uit ruim 20 kinderen. We verdeelden de groep in drie kleine groepjes, zodat iedere "juf" met een klein groepje kon werken.
De kinderen en de juffen hebben ieder eerst hun eigen gezicht getekend. Daarna mochten de wielen voor de trein en de versiering voor de trein worden gemaakt. Als materiaal hebben we oliepastelkrijt gebruikt.

Na een korte pauze met iets te drinken en iets te knabbelen, heeft ieder groepje samen nog 1 tekening gemaakt met als thema: de lente. Deze tekeningen nam iedere groep mee naar school.

Afwerking
In de weken daarna ben ik bezig geweest om alle kleurige vormen op de treinwagonnetjes te plakken en ook alle gezichtjes van de kinderen en de juffen. Tot slot werden de wielen er nog aan bevestigd.
Op 7 juni heb ik samen met mijn man de 6 treintjes naar school gebracht. In iedere groep zijn we een half uur geweest. We hebben de treintjes op de grond uitgespreid en zo werd in iedere groep de trein het onderwerp voor het kringgesprek. In de meeste gevallen wisten de kinderen er nog wel hun eigen gezicht uit te halen! Daarna werd de trein op een daarvoor geschikte plek in de klas opgehangen. De kinderen waren inmiddels alweer bezig met een ander project: Verkeer.
Daar paste de trein dus goed bij.

Met zijn allen hebben we weer genoten van dit project. Leuke weken, inclusief de voorbereiding en de afwerking, om op terug te kijken.


 


7. Mail Art Project in het Van Abbe Museum in Eindhoven

Al jaren worden door kunstenaars andere wegen bewandeld om hun werk te verspreiden. Zij  geven zelf hun eigen publicaties uit en organiseren hun eigen Mail Art Projecten  en tentoonstellingen.
Eind 2010 ontving ik van mijn vriendin Miranda Vissers, beeldend kunstenares en op dat moment tevens gastcurator van het Van Abbe Museum, een brief met verzoek tot deelname aan een Mail Art Project in het Van Abbe Museum. Het thema was: Verzamelen. Iedere kunstenaar mocht maximaal 2 kaarten (10 x 15 cm) insturen. Zelf zond ik twee briefkaarten in uit een verzameling van kaarten, gemaakt op basis van foto’s van mijn schilderijen. In totaal  zijn er meer dan 600 kaarten ingestuurd door ruim 400 kunstenaars uit 30 landen.
Alle binnengekomen Art Mail wordt tentoongesteld in de vitrines van de bibliotheek van het Van Abbe Museum van 20 februari tot eind maart 2011 en op het weblog.
Het ingestuurde werk wordt tevens op genomen in de collectie van de bibliotheek van het museum.
www.vanabbemuseum.nl
http://libraryblog.vanabbe.nl


8. Mail Art Project  in het Art-café Kolin Ryynänen, Koli,  in Finland

In het voorjaar 2012 kregen mijn man en ik van Miranda Vissers, beeldend kunstenares, wederom een verzoek om mee te doen aan een Mail Art Project. Op dat moment was zij zich door middel van het lezen van de Kalevala aan het voorbereiden op haar artist-in residence- in Finland. De Kalevala is een Finlands epos, vergelijkbaar met de Odysseee, de Ileas en Edda. Het bevat verhalen over het ontstaan van de wereld, de strijd van goed tegen kwaad, wraak, verloren liefdes, heksen en nimfen, indrukwekkende landschappen, woeste zeeën, beren, adelaars en wolven, en nog veel meer.
Mijn man en ik hebben beiden haar uitnodiging aangenomen. Ieder zond zijn visie op de Kalevala in. Mijn man heeft een tekening gemaakt met kleurpotlood met als inspiratie “De Watermoeder” uit de eerste rune in de Kalevala. Zelf heb ik mijn inzending gebaseerd op “De Berk, Rustplaats voor de Vogels” uit de tweede rune in de Kalevala. Daarbij heb ik gewerkt met encaustiek/gemengde technieken.
Gedurende de maand augustus 2012 zijn alle inzendingen die Miranda ontvangen heeft, tentoongesteld in het Art-café Kolin Ryynänen, Koli, in Finland.
Haar ervaringen tijdens haar verblijf in Finland zijn te volgen op:

Mirandavissersinfinland.blogspot

“De Berk, Rustplaats voor de Vogels”


9. Deelname aan de open atelierdag Escamp.

In het kader van het stadsdeelproject Escamp, is door het Gemeentemuseum in Den Haag een open atelierroute Escamp georganiseerd. Op zondag 13 maart 2011 van 11-16 uur hebben 45 kunstenaars hun atelier opengesteld voor het publiek.